บุญสูงอ. การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 417-432, 11.