สะสม อ. กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 399–416, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.