พรหมมาส. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 367-382, 11.