คมทะวงส. การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 349-366, 11.