สกุลพันธ์ศ.; วิกรมประสิทธิส.; อุปพงษ์ก. รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 303-322, 11.