หล่มศรี ว.; ภักดีวงศ์ ภ. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 287–302, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.