หล่มศรีว.; ภักดีวงศ์ภ. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 287-302, 11.