เพ็งหมื่นราชภ. บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 271-286, 11.