เรืองรอง ภ.; น้อยนคร ส.; รัตนเจริญ ภ.; ปู่เกตุแก้ว อ.; ชาวะหะ ว.; แสงอ่อน ว. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 259–270, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.