เรืองรองภ.; น้อยนครส.; รัตนเจริญภ.; ปู่เกตุแก้วอ.; ชาวะหะว.; แสงอ่อนว. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 259-270, 11.