วัฒนสุนทร ภ.; อมรสงวนสิน จ. การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 245–258, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77113. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.