บรรลือทรัพย์ภ.; หอวัฒนกุลส. การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 231-244, 11.