บุตรชีวันไ.; อุดมจ. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 215-230, 11.