ทัพแสงศรี ไ. ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 203–214, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.