ทัพแสงศรีไ. ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 203-214, 11.