แก้วแสงอ่อนพ.; กาญจนสุธรรมส.; นวลฉวีแ.; อินทสุวรรณส. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 171-188, 11.