แสนไชยสุริยาพ. การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 159-170, 11.