มหาสิงห์ป. รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 129-144, 11.