ศักดิ์เพชร น.; นวลฉวี แ.; กาญจนสุธรรม ส.; พลีรักษ์ ณ. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 101–116, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.