ศักดิ์เพชรน.; นวลฉวีแ.; กาญจนสุธรรมส.; พลีรักษ์ณ. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 101-116, 11.