อินกล่ำฐ. วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 85-100, 11.