รัชชุศานติเ. ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 67-84, 11.