ดาวเรืองเ.; เครือคำช.; ศักดิ์คะทัศน์พ.; รังควัตน. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 51-66, 11.