ทุ่นใจส. Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 1-12, 11.