สันธนาภรณ์ ส.; สิรสุนทร พ.; ปัทมสิริวัฒน์ ด. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 1, p. 269–286, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65339. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.