บาคาล ว. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 1, p. 205–220, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65333. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.