จิตต์มั่น ส.; ธรรมสรากูร ก. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพ การทำงานของนักบัญชีธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 1, p. 287–296, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65327. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.