จันทร์เกตุ ม.; เพชรานนท์ โ.; กรรณสูต ส. การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 10, n. 2, p. 197–205, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/64805. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.