จันทร์แสงศรี ส.; รักษาสัตย์ ศ. การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดไตร่ตรองและยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 10, n. 2, p. 181–196, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/64804. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.