เอี่ยมอนุพงษ์ เ. เ.; ธีระภูธร ด.; ทองดีเลิศ พ.; เอื้อนครินทร์ ท. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 1, p. 139–152, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/63410. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.