สิทธิจันทร์ จ.; สองสนิท ท.; ตีเมืองซ้าย ส. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 1, p. 49–60, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/63363. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.