ศิริสานต์ ป.; ชาตินิยม เ. พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 18, n. 2, p. 95–106, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/250484. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.