หลู่จิ่ง จ.; ปินตานา ภ.; หอมดวง น.; ไชยชนะ ธ. การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 18, n. 1, p. 139–155, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248801. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.