แก้วเต็ม ย.; ปัญจขันธ์ ณ.; เครื่องชัย ส.; ชูจิตร ว. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบเกมดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ ทักษะการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 18, n. 1, p. 21–40, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248577. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.