จันทนา ย.; รัตนวัย น. การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 18, n. 1, p. 105–121, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248544. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.