พรหมมารัตน์ ภ.; บัวเวช ด. การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 17, n. 2, p. 73–90, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248306. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.