อาจนาฝาย ศ.; พิมพ์กิ ภ. .; จงกล พ.; นามวงษ์ จ. .; ชลปรีชา ด. . การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 16, n. 2, p. 91, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244878. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.