อนันเอื้อ ป. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 16, n. 2, p. 27, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244525. Acesso em: 7 ก.ค. 2022.