พันไพศาล อ.; จอมกิติชัย ว. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 16, n. 2, p. 57, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244425. Acesso em: 7 ก.ค. 2022.