ศรีธิเลิศ เ.; ฉันทะ เ. . .; กรโอชาเลิศ ส. . . ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 129–149, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402. Acesso em: 23 jan. 2022.