เครื่องชัย ส. . .; แก้วเต็ม ย. . .; ชูจิตร ว. . . ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 105–127, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313. Acesso em: 23 jan. 2022.