อาจสุธรรม ว.; พรมจันทร์ ภ. .; วงค์มุด น. .; เกิดสาย ล. .; ลิ้มสมมุติ ก. .; มิ่งฉาย เ. . การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 91–104, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302. Acesso em: 23 jan. 2022.