กองตัน เ.; อุ่นกอง ธ.; บูรณะชาติ ส. .; กันมา น. . องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 67–89, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225. Acesso em: 26 jan. 2022.