พรหมน้อย ส.; มิ่งฉาย เ. .; มาน้อย ส. .; คงเลิศ ณ. .; อภัยกาวี พ. ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร . Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 55–66, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192. Acesso em: 23 jan. 2022.