แจขจัด ภ.; นิรัญศิลป์ ร. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 35–54, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016. Acesso em: 23 jan. 2022.