สุขอึ้ง ก.; พนาอดิศัย ส. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 16, n. 1, p. 19–33, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.