ตันไชยโรจน์ ศ.; ทองเทพ ก.; จิรเสรีอมรกุล ก.; เล่นวารี ว.; บัวเจริญ เ.; อรรถเวชกุล ย. การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1–18, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836. Acesso em: 23 jan. 2022.