ดุลยะลา ร. การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 15, n. 2, p. 117–131, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/241857. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.