พูลจันทร์ ว.; มหาชนะวงศ์ ก. . การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีถังกรองไร้อากาศ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 15, n. 2, p. 57–68, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/241136. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.