พงศ์รักธรรม ก.; สมนึก ก. การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสมแบบสถิตสำหรับกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 15, n. 1, p. 79–91, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/239984. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.